شرکت

دفتر مرکزی تهران

تلفن: 2-88550231 ، 88550224 (21) 98+ 

فاکس: 88721629

ایمیل: info@karane.net

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه نوزدهم، پلاک 24، طبقه اول

کد پستی: 1513843513

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره:

نایب رئیس هیات مدیره

کارشناسی ارشد

ایمیل:

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

کارشناسی ارشد

ایمیل:

 رئیس هیات مدیره

کارشناسی ارشد

ایمیل:

فهرست