عضویت در مجامع علمی و بین المللی

  • عضویت شرکت و یا افراد فنی در مجامع حرفه ای معتبر
  • مشارکت افراد فنی در تدوین استانداردها و ضوابط معتبر
  • تعداد مقاله علمی در سمینارها نشریات افراد فنی مرتبط با تخصص
فهرست