خدمات

  • طیف کاملی از خدمات مهندسی طراحی(مطالعات فاز 1 و 2 سازه و سیویل)
  • مطالعات امکان سنجی و برنامه ریزی قبل از پروژه
  • مهندسی ساخت و نظارت کارگاهی و عالیه
  • چک کردن محاسبات و نقشه (کنترل مضاعف)
  • بهسازی و مقاوم سازی
  • بازرسی و تعمیر و نگهداری
  • مهارت های فنی و داوری
  • ارائه مناسب ترین روش های ساخت
  • خدمات مشاوره برای سازه های پیچیده
  • بررسی دوام سازه های موجود
فهرست