حوزه فعالیت

  • طراحی مفهومی پایه و تفضیلی و اجرایی کنترل مهندسی و نظارت بر اجرا و بهره برداری
  • طراحی مفهومی پایه و تفضیلی و اجرایی برنامه ریزی و کنترل پروژه
  • طراحی مفهومی پایه و تفضیلی و اجرایی طراحی و پیاده سازی نظام های کیفیت و مدیریت
  • طراحی مفهومی پایه و تفضیلی و اجرایی خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع
  • طراحی مفهومی پایه و تفضیلی و اجرایی طراحی راه، راه­آهن، تونل و پل، مقاوم سازی
  • طراحی مفهومی پایه و تفضیلی و اجرایی تاسیسات آب و فاضلاب
فهرست