تاریخچه:

شـركت مهندسين مشاور “كرانه به كرانه پارس” فعاليت خود را از سال1385در مشاوره پروژه ­هـاي راهسازي و سازه­هاي مرتبط به آن آغاز نموده است. فعاليت اصلي شركت طراحي و نظارت بر اجـراي پلهـا، راهها، تونلها، ايستگاه هاي مترو و ساير سازه ­هاي خاص مي ­باشد. 

پرسنل فني شركت طي فعاليتهاي 24 سال گذشته خود در مقام  مدير فنـي و مهندسـين شـركت هگـزا،  مسئوليت طرح و اجراي بسياري  از پروژه ­هاي عمراني بزرگ را عهده ­دار بوده ­اند. يكي از اهداف اصلي شركت كرانه، ارایه طرح هایي است كه همگام با آخرين روشهاي طراحي و اجرایي منطبق با شرايط مملكت، نيازهاي كارفرمايان را به راحتي برآورده نمايـد. بعنوان مثال مي ­توان به ترويج پلهاي صندوق ه­اي بتني پيش­ تنيده با روش اجراي شاهين متعادل كه توانسته مشكل­ گشاي پل سازي با دهانه ­هاي متوسط باشد اشاره كرد. جهت دستيابي به هدف فوق، شـركت كرانـه اطمينان حاصل مي­ كند كه با حفظ ارتباط با متخصصين، مشاورين و موسسات علمي ايراني و خارجي همواره از مناسب­ترين روشهاي طراحي و اجرایي در مملكت استفاده نمايد.  

فهرست