اهداف

  • شناسایی و برآورده نمودن اهداف کارفرما
  • برنامه­ریزی واقع بینانه با اتکا به دانش فنی نیروهای مجرب خود و درک دیگر زمینه های مهندسی
  • ارتقای دانش فنی استانداردهای مرتبط با زمینه فعالیت
  • ارتقای دانش فنی استانداردهای مرتبط با زمینه فعالیت
  • ارتقای دانش فنی استانداردهای مرتبط با زمینه فعالیت
فهرست