اعضا:

نایب رئیس هیات مدیره

کارشناسی ارشد

ایمیل:

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

کارشناسی ارشد

ایمیل:

 رئیس هیات مدیره

کارشناسی ارشد

ایمیل:

وحید حسین­پور

طراح

کارشناسی ارشد

ایمیل:

حمیدرضا مدیحی

طراح

کارشناسی ارشد

ایمیل:

مهدی جعفری

طراح

کارشناسی ارشد

ایمیل:

محمد جواد جعفری

طراح

کارشناسی ارشد

ایمیل:

حمیدرضا شاه حسینی

سرپرست نظارت

کارشناسی ارشد

ایمیل:

شادی آزاد

طراح

کارشناسی ارشد

ایمیل:

مهدیه کمالی فرد

معماری

کارشناسی ارشد

ایمیل:

حمیدرضا شاه حسینی

معماری

کارشناسی 

ایمیل:

فهرست